کد: 4382

1700 متر سالن مسقف ارتفاع 300 متر از سالن 4 متر ارتفاع 1400 متر از سالن 5 متر اتاق دفتری و کارگری انشعابات برق سه فاز ، گاز صنعتی چاه آب اختصاصی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

صفحه 1 از 1