کد: 3547

1076 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 21/5 متر بر جاده انشعابات در موقعیت ملک تمام عوارض پرداخت شده 150 متر جواز ساخت جهت پروژه های ساختمانی دارای سند تک برگ شش دانگ
قیمت: 11,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1