کد: 4362

1000 متر زمین چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز قانونی
قیمت: 14,000,000,000 تومان

کد: 3715

1000 متر زمین چهاردیواری انشعابات در موقعیت ملک نامه جهاد کشاورزی و جواز ساخت دارای سند تک برگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1