کد: 3250

1000 متر زمین در ابعاد 20 ^ 50 با کاربری مسکونی دارای سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 3,400,000,000 تومان

کد: 1636 فروخته شد

1000 متر زمین با کاربری مسکونی سند تک برگ
قیمت: 2,700,000,000 تومان

کد: 1658 فروخته شد

1000 متر زمین به صورت دو بر دارای سند شش دانگ
قیمت: 1,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1