فروخته شد

55 هزار متر زمین با کاربری زراعی سند شش دانگ شاهنشاهی ( اقدام به سند تک برگ داده شده )

  • شهریار ، یقه
  • کد: 1477 تجاری مسکونی
صفحه 1 از 1