278 متر زمین کاربری تجاری دارای جواز ساخت انشعابات در موقعیت ملک سند مالکیت تک برگ
تماس قیمت: 12,000,000,000 تومان

  • شهریار ، گمرک
  • کد: 3752 190

201 متر زمین کاربری تجاری و مسکونی انشعابات در موقعیت ملک دارای سند مالکیت تک برگ
تماس

  • شهریار ، گمرک
  • کد: 3753 204
صفحه 1 از 1