کد: 4259

۲۶۰ متر زمین در کرشته شهریار بر ملک ۱۲متر کاربری مسکونی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان ضمنا ملک فوق قابلیت معاوضه هم دارد
قیمت: 4,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1