کد: 5603

400 متر زمین در کبودر آهنگ همدان سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان ملک قابلیت معاوضه نیز دارد
قیمت: 1,600,000,000 تومان

کد: 2299 فروخته شد

320 هکتار زمین کشاورزی ، با کاربری زراعی درای یک حلقه چاه آب 6 اینچی سند مالکیت شش دانگ تک برگ

صفحه 1 از 1