کد: 2161

3000 متر زمین در چهارباغ کرج دو کله داخل بافت شهری در موقعیت نصب انشعابات آب و برق سند مالکیت تک برگ قابلیت معاوضه هم دارد
قیمت: 21,000,000,000 تومان

کد: 2740 فروخته شد

28886 متر زمین با کاربری زراعی انشعاب آب و اتاق کارگری ( در نقشه هوایی و پرونده شهرداری ) ملک مذکور در بافت و طرح هادی شهرداری توافق با شهرداری تا 40 % جهت اخذ پروانه ساخت سند مالکیت شش دانگ شاهنشاهی
قیمت: 23,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1