کد: 2818 فروخته شد

500 متر زمین با کاربری زراعی دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 120,000,000 تومان

صفحه 1 از 1