کد: 236 فروخته شد

10500 متر زمین تجاری دو بر با سند منگوله دار چهار دیواری گلی 80 * 130

کد: 370 فروخته شد

10500متر زمین چهاردیواری کاربری تجاری قواره ملک دوبر سند مالکیت تک برگ

صفحه 1 از 1