کد: 2741 فروخته شد

دو قطعه زمین 5000 متری با کاربری زراعی سند مالکیت تک برگ مشاع
قیمت: 15,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1