1000 متر زمین با سهمیه آب ، در موقعیت نصب برق ، کد رهگیری ، قواره به صورت دو بر
قیمت: 60,000,000 تومان

  • شهریار ، شاهد شهر
  • کد: 300 زمین زراعی

4200 متر زمین با سهمیه آب شیر ، برق از کنار زمین رد شده و دارای کد رهگیری و قواره به صورت دو بر می باشد
قیمت: 231,000,000 تومان

  • شهریار ، شاهد شهر
  • کد: 299 زمین زراعی
صفحه 1 از 1