فروخته شد

زمین 700 متری با 14 متر بر دارای سند مالکیت شش دانگ مشاع
تماس

  • شهریار ، والفجر
  • کد: 1879 مسکونی تجاری
صفحه 1 از 1