1207 متر زمین با کاربری زراعی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت 1/5 دانگ از شش دانگ

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 2661 زمین زراعی
صفحه 1 از 1