کد: 2321

7500 متر زمین در زرنان بالا شهریار کاربری کشاورزی و صنعتی در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز مناسب سرمایه گذاری با قابلیت تفکیک به چندین قطعه سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 7,500,000,000 تومان

کد: 2661 فروخته شد

1207 متر زمین با کاربری زراعی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت 1/5 دانگ از شش دانگ

صفحه 1 از 1