360 متر زمین کاربری تجاری مسکونی انشعابات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
تماس قیمت: 3,960,000,000 تومان

  • شهریار ، دهمویز
  • کد: 3779 198
فروخته شد

3 هکتار زمین با کاربری زراعی 10 ساعت سهمیه آب کشاورزی سند مالکیت شش دانگ ( تک برگ عرصه و اعیان )
تماس

  • شهریار ، دهمویز
  • کد: 2877 409
فروخته شد

9000متر زمین زراعی ، دارای وکالت از سند مادر قیمت توافقی

  • شهریار ، دهمویز
  • کد: 358 891
صفحه 1 از 1