کد: 5399

340 متر زمین در دهمویز شهریار قواره ملک دو بر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر

کد: 5496

3 هکتار زمین در دهمویز شهریار درختان مثمر 5 ساله 10 ساعت آب کشاورزی سند مالکیت بنچاق ملک بصورت دو کله می باشد
قیمت: 54,000,000,000 تومان

کد: 3779 فروخته شد

360 متر زمین کاربری تجاری مسکونی انشعابات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
قیمت: 4,680,000,000 تومان

کد: 3368 فروخته شد

750 متر زمین که چهاردیواری تحویل خریدار می شود واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر
قیمت: 2,625,000,000 تومان

کد: 2877 فروخته شد

3 هکتار زمین با کاربری زراعی 10 ساعت سهمیه آب کشاورزی سند مالکیت شش دانگ ( تک برگ عرصه و اعیان )

کد: 358 فروخته شد

9000متر زمین زراعی ، دارای وکالت از سند مادر قیمت توافقی

صفحه 1 از 1