کد: 5488

608 متر مساحت کل زمین در اندیشه فاز یک شهریار موقعیت تجاری عالی 20 متر بر بلوار ابعاد 20 در 30 سند تک برگ شش دانگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 40,000,000,000 تومان

کد: 1785

608 متر زمین در اندیشه فاز یک شهریار با 20 متر بر کاربری تجاری سند مالکیت تک برگ
قیمت: 30,000,000,000 تومان

کد: 5490 فروخته شد

493 متر زمین تجاری 20 متر بر موقعیت عالی سند تک برگ شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 22,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1