کد: 6646

1014 متر زمین کاربری تجاری و مسکونی ابعاد 32 در 31 سند تک برگ عرصه و اعیان با انتقال فطعی به نام خریدار
قیمت: 35,000,000,000 تومان

کد: 1487 فروخته شد

400 متر زمین ، 8 متر بر به صورت قولنامه ای
قیمت: 600,000,000 تومان

صفحه 1 از 1