8000 متر زمین با جواز تغییر کاربری بر بلوار رسول اکرم سند مالکیت تک برگ مشاع
تماس قیمت: 160,000,000,000 تومان

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 4274 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1