کد: 4274

8000 متر زمین با جواز تغییر کاربری بر بلوار رسول اکرم سند مالکیت تک برگ مشاع
قیمت: 160,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1