کد: 4408 فروخته شد

240 متر مساحت زمین قواره ملک سه بر کاربری مسکونی قابلیت اخذ مجوز ساخت 5 طبقه مناسب جهت ساخت و سرمایه گذاری
قیمت: 4,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1