کد: 4204 فروخته شد

6 قطعه زمین چهاردیواری شده 3 قطعه 1600 متری 3 قطعه 3600 متری در موقعیت نصب انشعابات برق و آب سند تک برگ شش دانگ با انتقال قطعی به نام خریدار متری 2 میلیون تومان
قیمت: 7,200,000,000 تومان

کد: 3657 فروخته شد

25 هزار متر زمین با کاربری مسکونی دارای جواز چهاردیواری 107 متر بر بلوار اصلی دارای بنچاق ( اقدام جهت اخذ سند تک برگ داده شده )

کد: 1606 فروخته شد

4000 متر زمین چهاردیواری دیوار گلی امکانات : آب ، برق و گاز قانونی سند اعیانی

صفحه 1 از 1