کد: 2163

6800 متر زمین با کاربری صنعتی سند مالکیت تک برگ قیمت : متری 6 میلیون

صفحه 1 از 1