کد: 3935

108 متر زمین در اصیل آباد شهریار با کاربری مسکونی یک قواره پشت بر دارای قولنامه از سند مادر

کد: 6122

1500 متر زمین در اصیل آباد شهریار چهاردیواری شده با مجوز نزدیک جاده اصلی در موقعیت نصب انشعابات واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 3,750,000,000 تومان

صفحه 1 از 1