2000 متر باغ چهار دیواری قواره ملک دوبر واقع در بافت شهری پایان کار شهرداری سهمیه آب کشاورزی از آب موتورخانه سند مالکیت تک برگ شش دانگ
تماس قیمت: 13,000,000,000 تومان

  • شهریار ، وائین
  • کد: 4346 باغ و باغچه

1500 متر باغ چهاردیواری واقع در بافت شهری قواره ملک دوبر پایان کار شهرداری سهمیه آب کشاورزی از آب موتورخانه سند مالکیت تک برگ شش دانگ
تماس قیمت: 11,000,000,000 تومان

  • شهریار ، وائین
  • کد: 4345 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1