کد: 5402 فروخته شد

1000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق مصرفی و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1