کد: 4466

1400 متر باغچه با نهال دو ساله جنب بافت محلی روستا با دسترسی مناسب
قیمت: 1,900,000,000 تومان

کد: 2226 فروخته شد

625 متر باغ با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قونامه از سند مادر
قیمت: 625,000,000 تومان

صفحه 1 از 1