8 هکتار باغ با انواع درختان میوه مثمر هر 1000 متر مجوز ساخت 120 متر ویلا سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان قیمت هر 1000 متر باغ : 2 میلیارد
تماس

 • شهریار ، حصارزیرک
 • کد: 1770 634
فروخته شد

1000 متر باغ ، 3 طرف دیوارکشی شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک آسفالت شده تا درب ملک دارای قولنامه از سند مادر قابلیت معاوضه با زمین در شهریار را دارد
تماس قیمت: 750,000,000 تومان

 • شهریار ، حصارزیرک
 • کد: 1759 505
فروخته شد

4000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک
تماس قیمت: 4,000,000,000 تومان

 • شهریار ، حصارزیرک
 • کد: 1679 616

1150 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر بر جاده اصلی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک یک ساعت سهمیه آب کشاورزی در طول هر 12 روز سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

 • شهریار ، حصارزیرک
 • کد: 2524 370
فروخته شد

650 متر باغ چهاردیواری ، 30 متر اتاق انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 650,000,000 تومان

 • شهریار ، شهریار
 • کد: 1663 522
فروخته شد

1000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر دارای سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان
تماس قیمت: 800,000,000 تومان

 • شهریار ، حصارزیرک
 • کد: 1677 549
صفحه 1 از 1