فروخته شد

1250 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 60 متر بنای قدیمی انشعابات آب ، برق و گاز قانونی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 2,000,000,000 تومان

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 2980 باغ و باغچه
فروخته شد

600 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی سند شش دانگ
تماس

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 1719 باغ و باغچه
فروخته شد

1250 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی سند شش دانگ

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 1566 باغ و باغچه
فروخته شد

4200 متر باغ دارای سهمیه آب کشاورزی ، آب ، برق دارد و گاز در موقعیت نصب می باشد.یک طرف باغ دیوار و سه طرف فنس کشی شده
قیمت: 750,000,000 تومان

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 493 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1