کد: 5493 فروخته شد

460 متر باغچه در کردزار شهریار چهاردیواری شده نهال کاری شده 30 متر سرایداری در موقعیت نصب انرژی آب ، برق و گاز استخرشنا با تصفیه کاشی کاری شده تحویل داده می شود واگذاری ملک بصورت قولنامه و وکالت از سند مادر قابلیت معاوضه با ماشین و آپارتمان در اندیشه را هم دارد
قیمت: 4,500,000,000 تومان

کد: 4208

500 متر باغ سه طرف دیوارکشی شده در کردزار شهریار ابعاد ملک 19 در 21 نزدیک به بافت مسکونی انشعابات : گاز قانونی ، آب و برق مصرفی 25 دقیقه سهمیه آب کشاورزی هر 14 روز سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 3,300,000,000 تومان

کد: 5426

500 متر باغچه در کردزار شهریار درختان 20 ساله انشعابات برق کنتور ، آب سهمیه و گاز مصرفی 15 دقیقه هر روز سهمیه آب کشاورزی داخل مجموعه ویلایی واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 1,800,000,000 تومان

کد: 5143

۹۳۰ متر باغ مشجر چهار دیواری در کردزار شهریار ۲۰۰ متر بنای قدیمی برای سال ۶۷ انشعابات به صورت کامل قانونی سند تک برگ عرصه و اعیان با بهترین لوکیشن در کردزار فروش فوری
قیمت: 7,000,000,000 تومان

کد: 5108 فروخته شد

۶۵۰ متر باغچه با درختان مثمر دو طرف دیوار قدیمی سهمیه اب کشاورزی داخل مجموعه .کوچه ۶ متری سند تک برگ عرصه واعیان
قیمت: 3,200,000,000 تومان

کد: 5704 فروخته شد

610 متر چهاردیواری 50 متر بنا انشعابات مصرفی واگذاری ملک به صورت وکالت از سند مادر عرصه و اعیان ملک فوق در منطقه ویلایی کردزار شهریار می باشد
قیمت: 3,500,000,000 تومان

کد: 4052 فروخته شد

۸۰۰ متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر در موقعیت نصب انشعابات آب و برق سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه ویلایی واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر با نقشه تفکیکی می باشد قابلیت اخذ سند تک برگ
قیمت: 2,200,000,000 تومان

کد: 1359 فروخته شد

دو قطعه باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر در متراژهای 500 و 950 متر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر

کد: 3632 فروخته شد

700 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 15 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر زیر قیمت منطقه
قیمت: 3,850,000,000 تومان

کد: 3570 فروخته شد

600 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک داخل مجموعه ویلایی با امنیت بالا و نگهبانی 24 ساعته سند مالکیت تک برگ
قیمت: 2,820,000,000 تومان

کد: 5342 فروخته شد

400 متر باغ با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر
قیمت: 1,600,000,000 تومان

کد: 5343 فروخته شد

364 متر باغ با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک داخل مجموعه ویلایی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 1,550,000,000 تومان

کد: 2566 فروخته شد

750 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر امکانات : آب ، برق مصرفی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ مشاع

کد: 2225 فروخته شد

750 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ
قیمت: 1,050,000,000 تومان

کد: 3590 فروخته شد

500 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاوزی جهت آبیاری درختان بهترین لوکیشن منطقه دارای سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 2,000,000,000 تومان

کد: 2233 فروخته شد

500 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان قولنامه از سند مادر
قیمت: 700,000,000 تومان

کد: 1592 فروخته شد

دو قطعه باغ 500 متری با درختان میوه مثمر قواره باغ به صورت دو بر سند مالکیت تک برگ
قیمت: 380,000,000 تومان

کد: 2585 فروخته شد

705 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر نما سنگ امکانات : برق قانونی ، تانکر آب 3000 لیتری و گاز در موقعیت ملک باربیکیو ، استخرشنا 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان در طول هر 14 روز 33 متر سرایداری واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر
قیمت: 1,400,000,000 تومان

کد: 1851 فروخته شد

420 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 480,000,000 تومان

کد: 3625 فروخته شد

700 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان داخل مجموعه با امنیت بالا و نگهبانی 24 ساعته واگذاری ملک بصورت سند تک برگ اعیان
قیمت: 1,750,000,000 تومان

کد: 2205 فروخته شد

700 متر باغچه دو طرف دیوارکشی شده با درختان میوه مثمر 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی در طول هر 14 روز داخل مجموعه با امنیت بالا سند مالکیت تک برگ
قیمت: 2,600,000,000 تومان

کد: 4347 فروخته شد

600 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر 40 ساله انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی در طول هر 14 روز سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 2,500,000,000 تومان

کد: 3970 فروخته شد

600 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر بنای قدیمی 25 سال انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ
قیمت: 3,500,000,000 تومان

کد: 3243 فروخته شد

600 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان در طول هر 12 روز سند مالکیت تک برگ
قیمت: 1,300,000,000 تومان

کد: 4477 فروخته شد

900 متر باغ چهار دیواری شده داخل مجموعه انشعابات در موقعیت ملک وکالت از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 5,100,000,000 تومان

کد: 3467 فروخته شد

931 متر باغ دو طرف دیوارکشی با انواع درختان میوه مثمر گاز مصرفی 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی در طول هر 13 روز دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,500,000,000 تومان

کد: 3466 فروخته شد

923 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 23 متر بر ملک قواره ملک بصورت دوبر 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی در طول گردش هر 14 روز دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,199,000,000 تومان

کد: 1953 فروخته شد

900 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ عرصه و اعیان

کد: 2529 فروخته شد

900 متر باغ خام با درختان میوه 30 ساله انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک یک ساعت سهمیه آب کشاورزی در طول هفته داخل مجموعه با نگهبانی 24 ساعته سند تک برگ عرصه و اعیان قابلیت معاوضه با ماشین هم دارد

کد: 1849 فروخته شد

900 متر باغ خام نهال کاری شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 800,000,000 تومان

کد: 1591 فروخته شد

841 متر باغ چهاردیواری محوطه سازی و گل کاری شده امکانات : آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا به طول 27 متر آماده جهت سرمایه گذاری
قیمت: 750,000,000 تومان

کد: 3953 فروخته شد

800 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر قواره ملک دو بر سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ
قیمت: 3,000,000,000 تومان

کد: 3057 فروخته شد

780 باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 40 متر بنای قدیمی انشعابات آب ، برق و گاز قانونی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای نامه از جهاد کشاورزی سند مالکیت تک برگ
قیمت: 1,210,000,000 تومان

کد: 4063 فروخته شد

٨٠٠ متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر واقع در کردزار شهریار در ابعاد مناسب با بر ٢0 متر قابليت تفكيك به ٢ قطعه ٤٠٠ متري در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز سند تک برگ عرصه اعيان با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 2,200,000,000 تومان

کد: 4136 فروخته شد

فروش 500 متر باغچه درکردزار ملک از دو طرف دیوار کشی 15 متر بر ملک درختان میوه مثمر همراه با سهمیه آب کشاورزی در موقعیت نصب انشعابات آب و برق سند تک برگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 2,300,000,000 تومان

کد: 4147 فروخته شد

٨٠٠ متر باغ چهارديواري در کردزار شهریار واقع در مجموعه ویلایی در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز سهميه آب كشاورزي جهت آبیاری درختان واگذاری به صورت وكالت از سند مادر
قیمت: 2,100,000,000 تومان

کد: 5044 فروخته شد

۷۵۰ متر باغچه ۴ دیواری در کردزار شهریار سند تک برگ عرصه واعیان منطقه کاملا ویلایی انشعابات کامل به صورت اب و برق و گاز به سازنده تعلق میگیرد ملک فوق در بافت می باشد و اماده ساخت
قیمت: 4,750,000,000 تومان

کد: 81 فروخته شد

900 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه محوطه سازی و گل کاری شده سهمیه آب از موتور خانه قولنامه از سند مادر

کد: 550 فروخته شد

400 متر باغچه با درختان میوه مثمر کل مجموعه 5000 متری چهاردیواری 13/5 متر برخیابان بهشت در موقعیت نصب آب ، برق و گاز دارای سهمیه آب کشاورزی دارای سند مالکیت تک برگ

کد: 2108 فروخته شد

450 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر امکانات تانکر آب 1000 لیتری ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان 10 دقیقه در طول گردش هر 14 روز سرویس بهداشتی دارای قولنامه و وکالت از سند مادر قابلیت معاوضه با آپارتمان و ماشین را دارد.

کد: 198 فروخته شد

900 متر باغچه چهاردیواری محوطه سازی و گل کاری شده سهمیه آب از موتوخانه دارای قولنامه از سند مادر

کد: 2372 فروخته شد

500 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان انشعابات آب ، برق و گاز قانونی دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 1,100,000,000 تومان

کد: 1618 فروخته شد

500 متر باغچه خام چهاردیواری سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 600,000,000 تومان

صفحه 1 از 1