740 متر باغچه چهاردیواری نهال کاری شده سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 2,220,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 489 باغ و باغچه
فروخته شد

370 متر باغچه چهاردیواری شده با درختان میوه مثمر 50 متر بنا نقلی دارای منبع هوایی جهت ذخیره سازی آب و برق مصرفی دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 314,500,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 2398 باغ و باغچه
فروخته شد

960 متر باغچه چهاردیواری 60 متر بنای نیمه کاره سهمیه آب کشاورزی دارای قولنامه از سند مادر با وکالت محضری

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 292 باغ و باغچه

600 متر باغچه چهاردیواری انشعابات آب ، برق و گاز

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 946 باغ و باغچه
فروخته شد

750 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه 30 ساله به ارتفاع 3 متر جدول کشی شده و آب کشاورزی و آب شهری سند مالکیت تک برگ
قیمت: 100,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 592 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1