کد: 5090

ملک ارزنده در سینک 500 متر باغچه با درختان قدیمی سند شش دانگ عرصه واعیان آب شهری مصرفی گاز با کنتور برق مصرفی (پول فیش ریخته شده)‌ دارای حدودا 85 متر بنا قدیمی که داخل سند هم ذکر شده استعلام جهاد و شهرداری دارد.

صفحه 1 از 1