فروخته شد

فروش یک قطعه زمین از اراضی وزارت دفاع شهریار قواره ملک دو بر با کاربری تجاری و مسکونی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 3,500,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 2231 518
صفحه 1 از 1