فروش یک قطعه زمین از اراضی وزارت دفاع شهریار قواره ملک دو بر با کاربری تجاری و مسکونی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 2,200,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 2231 تجاری مسکونی
صفحه 1 از 1