کد: 3880 اجاره رفت

350 متر سالن همراه با تمامی تجهیزات دارای رطوبت سنج کولر دماسنج مناسب برای پرورش قارچ در حال بهره برداری هست مجموعه کامل برای پرورش قارچ مالک تجیزات نیز تامین میکند
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 4,500,000 تومان

صفحه 1 از 1