کد: 5182

700 متر سالن مرغداری انشعابات آب ، برق و گاز شهری مرغداری تخم گذار جهت مرغداری و ذغال
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 14,000,000 تومان

صفحه 1 از 1