1000 متر زمین ، دو دستگاه سوله 400 متر به ارتفاع 6 متر استاندارد 200 متر سوله به ارتفاع 4/5 متر کف سالن بتن ، 400 متر محوطه امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر ، گاز شهری و تلفن
تماس ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 8,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 2085 430
اجاره رفت

800 متر زمین 400 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد کف سوله بتن ، 50 متر اداری امکانات : آب ، برق سه فاز 100 آمپر ، گاز شهری و تلفن
تماس

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 2952 411
اجاره رفت

20 هزارمتر زمین دو دستگاه سالن 380 متری امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز
تماس ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 2,500,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 3033 356
اجاره رفت

2500 متر زمین ، 1300متر سالن به ارتفاع 6 متر استاندارد امکانات : آب ، برق سه فاز 150 آمپر و گاز شهری
تماس ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 1598 716
اجاره رفت

1500 متر سالن ، 300 متر اداری و 100 متر سرایداری 1000 متر محوطه ، امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر ، گاز شهری و دو خط تلفن
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 83 668
اجاره رفت

250 متر سوله بهداشتی به ارتفاع 7 متر کف سنگ سفید و دیوار تا نصفه سنگ جهت مواد غذایی و بسته بندی امکانات برق 3 فاز ، آب ، گاز ، تلفن سیستم های آتشنشانی ، گرمایشی و سرمایشی دفتر مدیریت و پایان کار

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 459 666
اجاره رفت

500 متر محوطه با سوله در لم آباد 400 متر سوله به ارتفاع 6 متر امکانات آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز 15 متر دفتری ، 15 متر کارگری و نگهبانی

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 562 665
اجاره رفت

1200متر سالن به ارتفاع 6 متر استاندارد امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز کف بتن ، 200 متر سرایداری و نگهبانی
تماس ودیعه: 75,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 1241 850
اجاره رفت

2000متر زمین ، 1000متر سوله ، 200متر ادارای دارای آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز
تماس

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 1321 777
اجاره رفت

2500 متر زمین ، 1500 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد 100 متر محوطه ، 300 متر دفتری و سرایداری
تماس ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 1550 915

1000 متر محوطه با 1200 متر سوله به ارتفاع 8 متر دارای دو واحد اداری و کارگری با امکانات آب ، برق صنعتی ژنراتور ، گاز و تلفن
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 594 647
اجاره رفت

500 متر زمین با 1000 متر سالن استاندارد کف سالن نصف بتن نصف دیگر موزاییک دارای برق 75 آمپر 3 فاز ، آب شهری و گاز صنعتی دفتر و کارگری و سرویس بهداشتی
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 520 565
اجاره رفت

200 متر سالن به ارتفاع 5 متر تک شیب درب بزرگ تریلی رو 2 تا 3 متر بالکن دارد ، آب ، برق 3 فاز ،کف بتن و دیواره ها سیمان می باشد
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 104 650
اجاره رفت

1500 متر سالن استاندارد دارای 300 متر اداری 100 متر سرایداری با 1000 متر محوطه 2 خط تلفن ، برق 3 فاز 50 آمپر ، گاز و آب شهری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 8,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 519 495
اجاره رفت

1000 متر محوطه در لم آباد با 1200 متر سوله به ارتفاع 8 متر دارای دو واحد اداری و کارگری و امکانات : آب ، برق صنعتی ، گاز و تلفن
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

 • ملارد ، لم آباد
 • کد: 601 697
صفحه 1 از 1