کد: 4608

600 متر سالن به ارتفاع 6 متر 60 متر دفتری کف بتن شده و دیوار ها سیمان سفید برق سه فاز 50 آمپر ، گاز و آب شهری سه راه آدران
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4553

2000 متر زمین 650 متر سالن به ارتفاع 6 متر 100 متر دفتری 100 متر خرپا برق سه فاز 100 آمپر ، گاز جی 60 و آب شرب
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 3703 اجاره رفت

980 متر زمین 700 متر سوله به ارتفاع 7/5 متر استاندارد امکانات آب ، برق سه فاز 32 آمپر اتاق دفتری و سوئیت نگهبانی
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

صفحه 1 از 1