کد: 6604

1100 متر زمین در بلوار امام حسین شهریار 500 متر سوله ارتفاع استاندارد انشعابات برق سه فاز 75 آمپر ، گاز و آب شهری
ودیعه: 300,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

کد: 6441

223 متر کارگاه ارتفاع 5 متر انشعابات برق سه فاز ، آب و گاز شهری سرویس بهداشتی چاه آب
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

کد: 4587 اجاره رفت

1000 متر زمین 450 متر سوله به ارتفاع 6 متر 80 متر دفتری و کارگری 450 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 100 آمپر ، گاز صنعتی و آب شهری
ودیعه: 120,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4508 اجاره رفت

800 متر سالن به ارتفاع 6 متر 500 مترمحوطه برق سه فاز 300 آمپر آب و گاز صنعتی G100 تلفن 3 خط
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

صفحه 1 از 1