کد: 5142

130 متر سالن به ارتفاع 4 متر انشعابات آب و گاز شهری و برق تک فاز جهت انبار

صفحه 1 از 1