کد: 1203 فروخته شد

2500 متر مساحت زمین 2238 متر سالن 80 متر تجاری دارای مجوز گردشگری ، اتحادیه و صنعت و معدن با تمامی امکانات سند مالکیت تک برگ
قیمت: 50,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1