رییس اداره مقررات ملی و نظام مهندسی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان گفت: طی چند دهه اخیر اغلب سازندگان مسکن برای کاهش هزینه های خود به استفاده از مصالح چینی روی آورده اند که این استحکام ساختمان ها را به خطر می اندازد.به گزارش خبرگزاری ایمنا امیر زاغیان با تاکید براینکه نمای ساختمان در شهرها و کشورهای مختلف نشان دهنده فرهنگ و هویت مردم همان منطقه است، اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته نمای ساختمان را متعلق به مالک آن نمی دانند، بلکه برای دولت ها نمای کلی شهر که از نمای ساختمان های مختلف به وجود می آید بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه کشور ما هنوز در به کارگیری مصالح نوین عقب است، یادآور شد:  طی چند دهه اخیر اغلب سازندگان برای کاهش هزینه های خود به استفاده از مصالح چینی روی آورده اند، که این موضوع استحکام ساختمان ها را به خطر می اندازد، به طوری که اکنون ایجاد ساخت ساختمان هایی هستیم که هنوز سکنه ای در آنها زندگی نمی کند و در معرض ویرانی هستند.
رییس نظام مهندسی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان افزود: از سویی دیگر، گاهی مصالح مرغوب در ساختمان ها استفاده می شود، اما آن مصالح متناسب با آب، هوا و جغرافیای منطقه نیست و در واقع در مقابل اقلیم قدعلم می کنند و باعث نابودی ساختمان ها می شوند.
وی گفت: اداره مقررات ملی به پیشواز نوآوران مصالح می رود و دست یاری آنها را فشرده و تمام تلاش خود را می کند، تا ساختمان هایی متناسب با اقلیم و هویت اصلی هر منطقه احداث شوند.