متولیان جامعه معلولان خراسان شمالی به اجرایی نشدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولین برای داشتن حداقل های یک زندگی بی دغدغه برای این اقشار اشاره کردند وازجمله مشکلات جامعه معلولان را اشتغال، مسکن، ازدواج و... ذکرکردند.  اشتغال، مسکن و ازدواج، دغدغه همیشگی معلولان خراسان شمالی,
به گزارش عصراترک، قانون جامع حمایت از حقوق معلولین که یک زندگی مطلوب را برای جامعه معلولین مدنظر قرار داده است متاسفانه هنوز هم در خیلی از مسائل از لحاظ اجرایی بامشکلات عدیده ای مواجه است و معلولین همچنان با مشکلاتی از جمله معیشت، مسکن، ازدواج، اشتغال و.. روبروهستند.
 براین اساس عصر اترک به گزارشی در رابطه با مشکلات فرارو معلولین جامعه از نگاه مسئولین متولی پرداخته است که درادامه می خوانید.
رئیس اداره بهزیستی مانه وسملقان در باره قانون جامع حمایت از حقوق معلولین گفت:در قانون جامع حمایت ازحقوق معلولین در اکثر موارد زندگی یک فرد معلول مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
معصومه روحی اظهارکرد: اما متاسفانه از لحاظ اجرایی با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم  از جمله اینکه از لحاظ تامین اعتبارات در این  زمینه اعتبارات سازمان به موقع و به اندازه کافی به دست جامعه معلولان نمی رسد.
نداشتن مسکن مناسب دغدغه معلولین
وی از نبود مسکن مناسب به عنوان دیگر مشکلات جامعه معلولین یاد کردو گفت: هر چند طرح جامع مسکن کمک بزرگی به این گروه است ولی نیاز به مساعدت های مالی زیادی است .