به اقشار ضعیف توجه نشود،بحران اجتماعی رخ میدهد
تراز: این کارشناس مسکن تصریح کرد: واقعیت این است که دولت باید منابع موجود را صرف بودجه بخش‌های مختلفی از جمله بودجه جاری، بخش های امنیت، بهداشت و ...کند چرا که اولویت‌بندی های بودجه ای بر اساس الگوی کلی سیاسی و نه الگوی بخشی تشکیل می‌شود.
فردین یزدانی کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت مسکن مهر در دولت یازدهم به خبرنگار تراز گفت: بنده اطلاعات دقیقی از وضعیت موجود مسکن مهر و پروژه‌های آن ندارم و اطلاعاتم صرفا محدود به اخبار رسانه ها و مطبوعات در این باره است اما مسئله قطعی این است که چاره ای جز اتمام پروژه مسکن مهر وجود ندارد.
وی درباره وضعیت نامناسب مسکن در میان اقشار فرودست جامعه و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی خاطرنشان کرد: البته نمی توان به این شکل مطلق درباره وضعیت مسکن در کشور قضاوت کرد بلکه به نظر می رسد اتفاقا درباره موضوع مسکن در کشور تا حدودی برنامه وجود دارد. یزدانی خاطرنشان کرد: هر دولتی با توجه به مجموعه شرایط موجود سیاست‌های خود را تعیین می کند که یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط فعلی، مشکل کمبود منابع مالی دولت است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: واقعیت این است که دولت باید منابع موجود را صرف بودجه بخش‌های مختلفی از جمله بودجه جاری، بخش های امنیت، بهداشت و ...کند چرا که اولویت‌بندی های بودجه ای بر اساس الگوی کلی سیاسی و نه الگوی بخشی تشکیل می‌شود.
یزدانی درباره اقدامات دولت در اسکان غیر رسمی اظهار داشت: برای هزینه کردن در بخش اسکان غیررسمی باید بودجه یکی یا برخی از این بخش‌ها کاسته شود که متأسفانه در چند سال گذشته بخش مسکن اجتماعی و اسکان غیررسمی اولویت پایین تری نسبت به دیگر بخش‌ها داشته‌ و این اتفاق نیفتاده است.
وی درباره پیش بینی خود از بازار مسکن تصریح کرد: به نظرم در چند سال آینده به دلیل گشایش مالی که به وجود می‌آید دولت، خواه‌ یا ناخواه به بخش سکونت اقشار کم درآمدخواهد پرداخت و اگر  این اتفاق نیفتد دولت حتما باید یک سری از سیاست‌های عام فقر زدایی را در دستور کار قرار دهد. این کارشناس بازار مسکن در خاتمه بیان داشت: البته این سیاست ها صرفا نباید مختص به مسکن باشد بلکه باید بحث اشتغال، بهداشت، تغذیه و ... را نیز شامل ‌شود. در غیر این صورت در آینده شاهد بحران‌های اجتماعی شدیدی در کشور خواهیم بود.