کد آگهی: 364
تاریخ ثبت: 1396/03/03
قیمت:
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 800
نام مالک:
موبایل: 09121309364

چند قطعه زمین کشاورزی 800 متری با برق و آب کشاورزی