کد آگهی: 364
تاریخ ثبت: 1397/12/14
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 800
نام مالک:
موبایل:09121309364

چند قطعه زمین 800 متری دارای سهمیه آب کشاورزی امکانات : آب ، برق