کد آگهی: 358
تاریخ ثبت: 1397/12/14
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 9000
نام مالک: پری دخت
موبایل:09121983139

9000متر زمین زراعی ، دارای وکالت از سند مادر قیمت توافقی