به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این گزارش تغییرات و تحولات مربوط به حجم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر سازندگان (بخش های دولتی و تعاونی) در ساختمان های جدید، نیمه تمام و تکمیل شده مناطق شهری منتشر شده است.
 
بر این اساس، در فصل تابستان سال ۹۶ سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مناطق شهری حدود ۲۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن – تابستان ۹۵- معادل ۱۷٫۸ درصد رشد داشته است؛ از این میزان سرمایه گذاری، ۲۳٫۷ درصد مربوط به ساختمان های شروع شده، ۶۰ درصد به ساختمان های نیمه تمام و ۱۶٫۳ درصد به ساختمان های تکمیل شده اختصاص داشته است.
 
همچنین تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در پاییز سال ۹۶ برابر با ۲۵ هزار و ۸۶۵ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن یک درصد کاهش داشته است؛ از این تعداد پروانه ۹۲ درصد مربوط به احداث ساختمان و ۸ درصد مربوط به افزایش بنا بوده است.
 
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص توزیع فصلی روند سرمایه گذاری های ساختمانی در میان سه دسته از انواع پروژه های ساختمانی شامل پروژه های جدید(شروع شده)، پروژه های نیمه تمام و ساختمان های تکمیل شده نشان می دهد همزمان با پیش روی بازار مسکن در فاز رونق، انگیزه سرمایه گذاران ساختمانی و سازندگان واحدهای مسکونی نیمه تمام برای تکمیل این گروه از واحدهای مسکونی تقویت شده است؛ طوریکه ۶۰ درصد از حجم کل سرمایه گذاری های ساختمانی در فصل تابستان سال گذشته مربوط به تکمیل این واحدها بوده است.
 
انتظار می رود با تکمیل ساختمان های نیمه تمام رفته رفته از حجم سرمایه گذاری ها در این گروه از ساختمان ها به نفع ساختمان های جدید و پروژه های شروع شده کاهش یابد و بنابراین در فصول پیش رو به تبعیت از افزایش سرمایه گذاری برای فعالیت های ساختمانی شاهد افزایش سهم ساختمان های شروع شده از کل سرمایه گذاری های انجام شده باشیم.
 
از مجموع ۲۵۸۶۵ پروانه ساختمانی صادر شده در پاییز سال ۹۶ در کل کشور، ۲۳ هزار و ۵۳۷ فقره پروانه مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار ساخت و ساز بوده است. این در حالی است که بخش کوچکی از کل سرمایه گذاری های ساختمانی انجام شده در فصل پاییز ۹۶ مطابق با روال فصل های قبلی مربوط به سرمایه گذاری های دولتی و یا تعاونی ها بوده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساخت مسکن در قالب تعداد پروانه های صادر شده در پاییز ۹۶ نسبت به پاییز ۹۵ معادل یک درصد رشد داشته است اما روند رشد سرمایه گذاری های دولتی و تعاونی در این بخش-به لحاظ تعداد پروانه های صادر شده-کاهشی بوده است.
 
بر اساس این گزارش، همچنین تابستان سال گذشته ۳۲ هزار و ۱۷۲ فقره پروانه ساختمانی در کل کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل-تابستان ۹۵- معادل ۴٫۵ درصد رشد داشته است. در پاییز ۹۶ همچنین مساحت زیربنای تعریف شده در پروانه های ساختمانی ۰٫۳ درصد در مقایسه با پاییز سال ۹۵ افزایش داشته است؛ این در حالی است که مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی در تابستان ۹۶-یک فصل قبل-در مقایسه با تابستان سال ۹۵ با افزایش ۸٫۷ درصدی روبه رو شده بود؛ این موضوع نشان می دهد شیب رشد مساحت تعیین شده در پروانه های ساختمانی در پاییز ۹۶ نسبت به یک فصل قبل -تابستان ۹۶- کاهش داشته است.
 
حجم سرمایه گذاری های جدید ساختمانی در حالی تابستان ۹۶ با ۱۷٫۸ درصد رشد مثبت همراه شده است که در بهار ۹۶ نیز شاهد افزایش ۱۶٫۲ درصدی حجم سرمایه گذاری های ساختمانی بودیم؛ این در حالی است که دست کم در ۶ فصل قبل منتهی به اسفند ۹۵، حجم سرمایه گذاری های ساختمانی روندی کاهشی داشته است؛ داده های آماری این گزارش نشان می دهد دست کم از پاییز سال ۹۴ سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار ساخت و ساز همواره کاهشی بوده است؛ سیر کاهشی حجم سرمایه گذاری های ساختمانی در نهایت در فصل بهار سال ۹۶ متوقف شده و حجم سرمایه گذاری ها افزایش می یابد.
 
انتظار می رود در فصل های بعدی همزمان با ادامه پیش روی بازار مسکن در فاز رونق حجم سرمایه گذاری های ساختمانی نیز نسبت به فصول قبلی افزایش یابد.