محمد شکرچی زاده اظهار داشت: افزایش تاب‌ آوری شهرها کاهش خطرپذیری در مقابل حوادثی مانند زلزله از جمله برنامه‌هایی است که باید در اولویت شهری قرار گیرد.بنا بر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وی با تاکید بر اینکه در ماه‌‌های اخیر با حوادثی مانند زلزله بسیار مواجه شدیم، گفت: ظرف مدت چند ماه گذشته چندین زلزله از جمله یک زلزله بیش از 7 ریشتر و سه زلزله بیش از 6 ریشتر و بیش از 10 زلزله کمتر از 5 ریشتر در کشور به وقوع پیوست.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، یادآور شد: گسل‌‌های ایران فعال شده و همین موضوع خطرپذیری در کشور را بیشتر کرده است؛ بنابراین باید برای شهروندانی که در بافت‌های فرسوده ساکن هستند، اقدامات گسترده‌ای را انجام دهیم.ارتقای کیفیت زندگی 3 میلیون خانوار با 19 میلیون بد مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با اجرای برنامه ملی بازآفرینی پایدار شهری در برنامه ششم مورد توجه جدی دولت دوازدهم قرارگرفته است.قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی پایین، نوسازی و بهسازی بافت‌ها فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها را بسیار ضروری کرده است. نزدیک 18 درصد مساحت شهری را در کشور بافت‌های فرسوده شهری تشکیل می دهند که 55 هزار و 104 هکتار آن را بافت‌های ناکارآمد میانی، 24 هزار و 141 هکتار آن را بافت‌های تاریخی و 61 هزار و 657 هکتار آن را سکونتگاه‌های غیر رسمی تشکیل می دهند.