بررسی بازار مسکن کشورهای مختلف نشان می دهد که بازار مسکن در عموم کشورها، کم و بیش به دلیل وجود تقاضاهای سوداگرانه و استفاده از مسکن جهت حفظ ارزش دارایی خانوارها (حتی بنگاه های اقتصادی) در مقابل تورم، با نوسانات و ادوار تجاری مواجه است. 

ولی به نظر می رسد در ایران به دلایل برون و درون بخشی ( از جمله وجود نقدینگی سرگردان و عدم وجود فضای کسب و کار مناسب جهت جذب این نقدینگی، عدم وجود ابزارهای مالیاتی کارا و جامع جهت تنظیم بازارهای مختلف و...)، دوره های رونق و رکود بازار مسکن از عمق بیشتری برخوردار هستند.
در عین حال کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد مسکن معتقدند دوره فعلی رکود مسکن که در امتداد دوره های رونق و رکود قبلی شکل گرفته به دلیل رکود بی سابقه در کل اقتصاد از شدت بیشتری برخوردار است از این رو باید تمهیدات ویژه ای برای خروج این بخش از رکود اندیشید.
در این زمینه یک اقتصاددان در تشریح عوامل موثر در بروز رونق مسکن عنوان کرد: آن بخش از تقاضای مسکن که از رشد حقیقی اقتصاد سر چشمه می گیرد چون با ظرفیت اقتصاد سازگار است، می تواند عامل رونق حقیقی بلند مدت بخش مسکن باشد و دشواری نیافریند.
تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن با تاکید بر اینکه در تحلیل تئوریک عوامل بخش عرضه و عوامل بخش تقاضا هر دو می توانند در ایجاد رکود و رونق در فعالیت های حقیقی یا قیمت مسکن نقش داشته باشند، اظهار کرد: اما وقایع اقتصاد ایران و داده های آماری حکایت از نقش موثر عوامل بخش تقاضا در شکل دهی به رکود و رونق و سیکل های بخش مسکن دارد. به طور مشخص فعالیت حقیقی متاثر از رشد حقیقی و قیمت متاثر از عوامل پولی است.
وی ادامه داد: در بلند مدت، رشد حقیقی اقتصاد که حکایت از افزایش ظرفیت و توان تولید اقتصاد و افزایش قدرت حقیقی خانوارها و لذا تقاضای حقیقی مسکن است، شکل دهنده رشد فعالیت حقیقی بخش مسکن بوده و به همین دلیل بدون رشد حقیقی اقتصاد امکان رشد حقیقی بخش مسکن نیز وجود ندارد.
رحمانی تصریح کرد: در این میان تزریق شدید درآمدهای بالای نفتی قبل از تحریم ها و بیماری هلندی مرتبط با گسترش بخش های غیر مبادله، گسترش شدید کمیت های پولی و از جمله پایه پولی، عمدتا متاثر از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و نگرانی از تحریم ها و کاهش ارزش  سایر دارایی ها که نشانه های آن خروج سرمایه و پناه آوردن به مسکن است سه عامل مهم شکل دهنده حباب مسکن قبل از شروع مذاکرات هسته ای محسوب می شود.
وی در عین حال به مهم ترین نگرانی های تداوم رکود در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تداوم رکود بخش مسکن همراه با رکود فعالیت های عمرانی بسیاری از فعالیت های تولیدی مرتبط با آن ها را با دشواری روبرو کرده و افزایش موجودی انبارها علامت مشخصه آن است که می تواند مانعی برای رونق اقتصادی باشد. علاوه بر این ادامه این رکود احتمال تشدید دشواری بانک ها را به همراه دارد.
وی با اشاره به زمان شروع مذاکرات هسته ای گفت: همزمان با این رویداد عمق رکود در بخش مسکن افزایش پیدا کرد که این موضوع را می توان در شش عامل مهم طبقه بندی کرد. خوش بینی به رونق فعالیت سایر بخش های اقتصادی که سبب انتقال حباب از بخش مسکن به بازار سهام شد اولین دلیل این موضوع به حساب می آید.
رحمانی اضافه کرد: کاهش شدید انتظارات تورمی که نیاز به سیر تورمی مسکن را تضعیف کرد، اتخاذ سیاست های انقباضی شدید پولی و مالی دولت، کاهش قیمت نفت که چشم انداز رشد اقتصادی آغاز شده را دچار ابهام کرد، بلوکه شدن بخش قابل توجه از دارایی بانک ها در مسکن که بازدهی منابع آن ها را کاهش داده است و سیکل متعارف بخش مسکن که به صورت دوره ای تکرار می شود مهمترین عوامل ایجاد این رکود در دوره ذکر شده هستند.
این اقتصاددان به دو راه حل برای بازگشت رونق به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: یک راه حل سیاستی آن است که اجازه داده شود تصحیحات قیمتی مربوط به حباب بازار دارایی ¬ها رخ دهد که بر اساس آنچه گفته شد اگر چه می تواند برای بلند مدت اقتصاد سودمند باشد اما با وضعیت کنونی اقتصاد، سیاستی بسیار پر ریسک است. راه حل دیگر آن است که زیان ناشی از شکل گیری این حباب¬ ها را در طول زمان به اقتصاد و مردم تحمیل کرد (مشابه آن چیزی که ایلات متحده انجام داد) و موقتا سیاست های انبساطی را برای تحریک آن به خدمت گرفت که آن هم احتیاج به کار دقیق مطالعاتی دارد.