کد: 5927

800 متر زمین در محمودآباد ملارد کاربری زراعی سند مالکیت تک برگ عرصه واعیان
قیمت: 600,000,000 تومان

کد: 4256 فروخته شد

10000 متر زمین 50 متر بر خیابان اصلی کاربری زمین زراعی مناسب برای سرمایه گذاری سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1