کد: 2135 فروخته شد

1000 متر زمین با کاربری صنعتی سند مالکیت تک برگ

کد: 2100 فروخته شد

1000 متر زمین با کاربری صنعتی سند مالکیت تک برگ
قیمت: 400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1