کد: 4288 فروخته شد

1000 متر زمین 125 بنا قدیمی انشعابات آب ، برق و گاز قانونی عدم خلاف از شهرداری سند مالکیت تک برگ
قیمت: 7,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1